News

13 March 2022 / Club News

Gwirfoddolwyr ei angen ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Roedd Haf 2001 yn un cofiadwy i Glwb Rygbi Dinbych. O’r 4ydd – 11eg Awst 2001, ein Clwb ni fu’n gyfrifol am faes parcio’r Eisteddfod Genedlaethol. Cyflawnodd criw mawr o wirfoddolwyr yn cynrychioli CRD eu rôl gyda chymaint o ymroddiad fel y cyfeiriwyd ar lwyfan cysegredig y prif bafiliwn at ansawdd uchel ein gwaith – canmoliaeth yn wir! Profodd hefyd yn gyfle gwych i aelodau ddod i adnabod ei gilydd – a ffurfio cyfeillgarwch gydol oes. Roedd yr achlysur cyfan yn llwyddiant ysgubol. 

Fel mae llawer ohonoch yn ymwybodol mae'n siwr mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (digwyddiad i bobl 25 oed ac iau) yn dod i Ddinbych , o ddydd Sul , Mai 29ain hyd at ddydd Sadwrn 4ydd Mehefin ac yn cael ei chynnal yn yr un lleoliad ag Eisteddfod Genedlaethol 2001, sef ar gaeau Fferm Kilford. Mae Clwb Rygbi Dinbych yn falch ein bod wedi cael ein dewis i ailadrodd ein rôl fel stiwardiaid a threfnwyr y meysydd parcio. 

Felly, at ddiben y neges hwn. Er mwyn sicrhau llwyddiant ein prosiect yn stiwardio’r maes parcio, gofynnwn yn barchus am eich cefnogaeth a hoffem i gynifer o bobl â phosibl helpu trwy gynnal un/dau/tri/pedwar neu fwy o sesiynau fel stiwardiaid maes parcio. Gweler isod yr amserlen. Ar gyfartaledd, mae angen o leiaf 16 stiward arnom fesul slot amser (gall y nifer amrywio ychydig yn dibynnu ar ‘amseroedd brig’ ac ‘amseroedd tawelach’). Fe sylwch fod y slotiau amser ar gyfer stiwardio (gydag un eithriad) wedi'u rhannu'n slotiau dwy awr. Yn 2001, gwirfoddolodd rhai unigolion am un slot amser dwy awr ar bob un o nifer o ddiwrnodau, tra bod eraill yn cyflawni tair neu bedair sesiwn ar un diwrnod. Chi biau'r dewis! Pa bynnag ymrwymiad amser y gallwch ei wneud, byddwn yn ddiolchgar iawn. 

Sylwch, os oes gennych chi ffrindiau neu deulu a hoffai ddod yn stiward, anfonwch eu manylion i mewn hefyd. Ond cofiwch ofyn am eu caniatâd i wneud hyn gyntaf! Dylid nodi, am resymau diogelwch, mai’r oedran lleiaf i stiwardiaid gyfeirio unrhyw gerbydau fydd 18. 

Ar gyfer Eisteddfod 2001, roedd rhai o aelodau'r Clwb yn pryderu am eu diffyg sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg;doedd dim angen poeni. Llwyddodd yr holl wirfoddolwyr i ymdopi â'r gofynion ieithyddol. Fel y nodir yng nghanllawiau Eisteddfod yr Urdd, 

‘Bydd nifer sylweddol o ymwelwyr yn siaradwyr Cymraeg, felly dylai nifer o’r stiwardiaid parcio naill ai fod yn rhugl yn y Gymraeg, meddu ar sgiliau Cymraeg sylfaenol neu fod yn barod i ddysgu cyfarchion sylfaenol.’ 

Gallaf addo y byddwch yn mwynhau’r achlysur, nid yn unig oherwydd y ffrindiau y byddwch yn eu gwneud ond hefyd gallwch gredu’n sicr eich bod wedi cyfrannu at hyrwyddo enw da Clwb Rygbi Dinbych. 

WRTH YMATEB: byddwch mor garedig ag ymateb i'r canlynol 

A. cyfeiriad e-bost: tegidphillips@hotmail.co.uk               NEU      B. Rhif ffôn         0790 1973 297 

Nodwch y diwrnod/diwrnodiau a’r sesiwn/sesiynau amser yr ydych yn fodlon bod yn stiward ar eu cyfer a'u hanfon i mi cyn dydd Sadwrn 19 Mawrth, 2022. 

Gyda llawer iawn o ddiolch 

Tegid Phillips 

Llywydd, Clwb Rygbi Dinbych 

DYDDIAD 

AMSEROEDD  

Dydd Sul 29ain Mai  

 

1800-2000  

2000-2230 

 

Dydd Llun 30ain Mai  

Dydd Mawrth, 31ain Mai 

Dydd Mercher, 1af Mehefin 

 

0600-0800  

0800-1000  

1000-1200 

1200-1400 

1400-1600 

1600-1800 

1800-2000 

 

Dydd Iau, 2ail Mehefin 

 

 

0600 – 0800 

0800-1000  

1000-1200 

1200-1400 

1400-1600 

1600-1800 

1800-2000 

2000-2230 

 

Dydd Gwener, 3ydd Mehefin 

Dydd Sadwrn, 4ydd Mehefin 

 

0600-0800 

0800-1000  

1000-1200 

1200-1400 

1400-1600 

1600-1800 

1800-2000 

2000-2330 

 

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|